gallery/fe4267eb38423b7ca3c315a05cae4646
gallery/43b354b47ee97021a1a0c6bedbf085fa (1)
gallery/ahmetova
gallery/2p3a6677
gallery/depositphotos_106179324-stock-illustration-newspaper-icon-newspaper-symbol-newspaper
gallery/4564
gallery/elearning
gallery/forum_kaz
gallery/edoc_kaz
gallery/baza_method_kaz
http://orleumo.info/Әдістемелік-құралдар
gallery/00001111
gallery/қо
gallery/bl

Біздің басылымдар

«Өрлеу» БАҰО» АҚФ Маңғыстау облысы бойынша ПҚ БАИ                 18-19.10.2018ж. күні Ақтау қаласында бастауыш және жоғары сыныптарға орыс тілі пәнінен сабақ беретін мұғалімдерге арналған «Развитие коммуникативных навыков через интерактивные формы обучения»
тақырыбында семинар өткізді. Іс-шара орыс және қазақ тілінде жүргізілді. 
Өткізетін орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, ПҚ БАИ
Басталуы: сағат 9.00. 
Мақсаты: 
     Орта білім мазмұнын жаңарту контекстінде педагогикалық шеберлікті жетілдіру,коммуникативтік дағдыларды,оқытудың интерактивті әдістерін қолдануды дамыту,оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру
Міндеттері: 
-    оқушылардың коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру әдістерін жетілдіру;
-     оқытудың белсенді әдістерін, оқу үдерісін жоспарлауда педагогикалық тәсілдерді қолдану дағдыларын жетілдіру;
-     оқыту мақсаттарына қол жеткізу мақсатында оқушыларды оқу процесіне белсенді тарту дағдыларын дамыту.

Қатысушылар: бастауыш және жоғары сыныптарға орыс тілі пәнінен сабақ беретін мұғалімдер.
Бағыттары:
         *  Заманауи сабақты құрастырудағы интерактивті әдістер;
* Сабақта оқытудың интерактивті әдістерін қолдану арқылы коммуникативтік дағдыларды дамыту; 
* Сабақты модельдеу және оқытудағы заманауи талаптар  
Семинарда сабақты модельдеу мәселелері, оқытудың заманауи талаптары, сабақта оқытудың интерактивті әдістерін қолдану арқылы коммуникативтік дағдыларды дамыту қарастырылды.


Семинар барысында № 1 НОМ мұғалімдері Г. К. Джандалиева «Литературная гостиная. Поэты пушкинской поры»,  Проняева И.В
«Любовь – пятое время года», А. В. Курдоглян "School objects" ағылшын тілі сабағынан мастер – класстар: З. Б. Ибасова «Эффективное развитие коммуникативных навыков учащихся на уроках литературного чтения», С. Б. Старкова «Интерактивные формы обучения и развитие коммуникативных навыков», Сонымен қатар А. В. Березина «Навыки эффективной коммуникации» тақырыбында психологиялық тренинг, Ж. Х. Казиева «Развитие профессиональных навыков педагогов в рамках внедрения обновленного содержания образования РК» тақырыбында презентация өткізді.
Сабақта оқытудың заманауи талаптары сақталған, әртүрлі әдістемелік материалдар, интерактивті әдістер, функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға тапсырмалар, аудио және видео материалдар қолданылды.
   Күтілетін нәтижелер: 
- қатысушылар оқытудың интерактивті әдістерінің ерекшеліктері туралы білім алады, ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылардың сапалы білім алуын қамтамасыз ету және комуникативтік дағдыларды дамыту үшін қазіргі заманғы технологияларды түсінуді және қолдануды үйренеді;
- мұғалімдер оқу үдерісіне оқытудың интерактивті әдістерін енгізу бойынша одан әрі жұмыс істеу үшін бағыт пен қолдау алады, Оқушылардың шығармашылық және коммуникативтік дағдыларын дамыту бойынша тәжірибе алмасады;
  - курстан кейінгі кезеңде жаңартылған бағдарлама бойынша мұғалімдер мен жаттықтырушылардың өзара іс-қимылы мен ынтымақтастығының жолдары айқындалатын болады.
Қорытынды: 
Комуникативтік дағдыларды дамыту үшін оқытудың интерактивті әдістерін пайдалана отырып сабақты модельдеу мұғалімге оқушылардың білімдеріндегі олқылықтарды мақсатты түрде анықтауға, оқушылардың тілін дамытуға және байытуға мүмкіндік береді. Бұл оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша педагогтың табысты қызметінің нәтижелілігі.  
      Қорытындысында мұғалімдер сабақта оқушылардың комуникативтік дағдыларын дамыту үшін қазіргі заманғы сабақты құрастыруда интерактивті әдістерді қолдануды практикада көрсетті. Семинарға қатысушылар оқытудың заманауи талаптарымен танысты,сондай-ақ білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында комуникативтік дағдыларды дамыту үшін оқытудың интерактивті әдістерін пайдалануды үйренді.
Семинардың басты тақырыбы аясында Жаңартылған бағдарлама бойынша тренер К. Асанованың жетекшілігімен "білім беру үдерісінде коммуникативтік дағдыларды жетілдіру және білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында заманауи сабақты жобалау ерекшеліктері"тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді.  
Семинар соңында модератор Қ. Асанова қорытынды жасады. Мұғалімдер өз тәжірибелерінде қолдануға керекті білім, әдіс-тәсілдерді үйреніп, тәжірибе алмасып, өткізілген сабақтар талданды

Адрес: Қазақстан Республикасы, Манғыстау облысы,  Ақтау қ., 26 ш/а,  №60 ғимарат. Сайт: mng@orleu.edu.kz

 

Информация о проведенных мероприятиях  ФАО «НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по Мангистауской области в рамках обновления содержания начального и среднего образования

Пресс-релиз

 о проведении областного методического семинара   на тему:

«Развитие коммуникативных навыков через интерактивные формы обучения»

 Филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» институтом повышения квалификации педагогических работников по Мангистауской области 18-19.10.2018г. был проведен областной методический семинар на тему «Развитие коммуникативных навыков через интерактивные формы обучения» для   учителей русского языка и литературы школ с русским и казахским языком обучения, преподающих в старших и  начальных классах. Данное мероприятие было проведено на  русском и казахском языках.

Время  и место проведения: 9.00 час, г.Актау, 26 мкр, зд 60, ИПК

Цель семинара: совершенствование педагогического мастерства, развитие применения коммуникативных навыков, интерактивных методов обучения, планирования и организации учебного процесса в контексте обновления содержания среднего образования.

Задачи:

совершенствовать методы формирования коммуникативных навыков учащихся;

совершенствовать навыки использования активных методов обучения, педагогических подходов при планировании учебного процесса;

развивать навыки активного вовлечения учащихся в учебный процесс в целях достижения целей обучения, приобретения широкого круга компетенций.

Участники: учителя русского языка и литературы   школ области

Направления работы семинара:

Интерактивные методы в конструировании современного урока;

Развитие коммуникативных навыков через применение   интерактивных методов обучения   на уроках;

Моделирование занятия и современные требования к преподаванию.

На семинаре были рассмотрены вопросы моделирования занятий, современные требования к преподаванию, развитие коммуникативных навыков через применение   интерактивных методов обучения   на уроках.

Во время семинара были показаны  уроки русской литературы учителями КГУ ОСШ№1: Джандалиевой Г.К.  на тему «Литературная гостиная. Поэты пушкинской поры»,  Проняевой И.В. на тему «Любовь – пятое время года», Курдоглян А.В. урок английского языка «School objects», мастер-классы: Ибасовой З.Б. «Эффективное развитие коммуникативных навыков учащихся на уроках литературного чтения», Старковой С.Б. «Интерактивные формы обучения и развитие коммуникативных навыков». Также был проведен психологический тренинг Березиной А.В. на тему: «Навыки эффективной коммуникации» и презентация Казиевой Ж.Х. «Развитие профессиональных навыков педагогов в рамках внедрения обновленного содержания образования РК».

         На уроках были соблюдены современные требования к преподаванию,   использованы разнообразные методические материалы, интерактивные методы, задания на формирование функциональной грамотности,  аудио и видео материалы.

В контексте главной темы семинара был проведен круглый стол под руководством тренера по обновленной программе К.Асановой на тему «Совершенствование коммуникативных навыков в образовательном процессе и особенности проектирования современного урока в условиях обновления содержания образования».  

В завершении  семинара модератор  К.Асанова   подвела итоги, присутствующие обменялись мнениями.

  Ожидаемые результаты:

- участники получат знания об особенностях интерактивных методов обучения, научатся понимать и применять современные технологии для развития комуникативных навыков и обеспечения качественного обучения учащихся  в условиях обновления содержания среднего образования РК;

- учителя получат направление и поддержку для дальнейшей работы по внедрению интерактивных методов обучения в учебный процесс, обменяются опытом по развитию творческих и коммуникативных навыков учащихся;

  - будут определены пути взаимодействия и сотрудничества учителей и тренеров по обновленной программе в посткурсовой период.

 Вывод: Моделирование урока с использованием интерактивных методов обучения для развития комуникативных навыков дает возможность учителю проанализировать, целенаправленно выявить пробелы в знаниях учащихся, развивать и обогащать речь учащихся. Это результативность успешной деятельности педагога по формированию функциональной грамотности учащихся. 

         В заключение было отмечено, что учителя на практике продемонстрировали применение интерактивных методов в конструировании современного урока для развития комуникативных навыков учащихся на уроке. Участники семинара ознакомились с современными требованиями к преподаванию, а также научились использованию  интерактивных методов обучения для развития комуникативных навыков в условиях  обновления содержания  образования.

         Цель семинара была достигнута, рекомендации взяты на заметку присутствующими для дальнейшей работы, учителям, показавшим открытые уроки, мастер-классы, тренинги объявлена благодарность, слушатели получили сертификаты. Информация о работе семинара была опубликована на сайте АО «НЦПК «Өрлеу» 

Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область. г. Актау, 26 мкр, здание №60. Сайт: mng@orleu.edu.kz

К.АСАНОВА,

заведуюшая кафедрой психолого-педагогического сопровождения профессионального развития учителя ФАО «НЦПК» «Өрлеу»

 ИПК ПР по Мангистауской области

Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Маңғыстау  облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында

Қазақстан Республикасындағы жаңартылған білім беру мазмұнына

қатысты жетістіктерді насихаттау мақсатында жасалынған жұмыстар туралы хабарлама

«Развитие коммуникативных навыков через интерактивные формы обучения»

тақырыбында өткен семинар туралы

ХАБАРЛАМА